Touristenreizen

tourism

DEFINITIE

Wanneer buitenlandse ondernemingen bij toeristisch verkeer met Zwitserland betrokken zijn, betreft dat normaal gesproken -bezien vanuit Zwitsers perspectief- inkomend toerisme, d.w.z. buitenlandse toeristen en/of zakelijke reizigers die Zwitserland bezoeken. De toepassing van de omzetbelasting op het gebied van de toeristische sector gaat niet alleen over reisagenten.
Met reisagenten zijn bedoeld toeroperators of verkopers van diensten op het gebied van toerisme (of een combinatie van beiden). Verder worden busondernemingen, verhuurders van vakantiehuizen als ook ondernemingen die diensten op het gebied toerisme aanbieden of in rekening brengen, op gelijke voet geplaatst met reisagenten.

 

TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

Artikel 8 lid 2 letter b Zwitserse BTW Wet bepaalt dat de plaats van prestatie voor diensten die door reisagenten of organisatoren van evenementen is: de plaats waar de persoon die de dienst verricht zijn plaats van vestiging of vaste inrichting heeft, of, in het geval dat een dergelijke plaats van vestiging of vaste inrichting ontbreekt, de woonplaats of de plaats van waar de persoon zijn werkzaamheden verricht.
Artikel 8 lid 2 letter d Zwitserse BTW Wet bepaalt dat de plaats van prestatie van diensten die door restaurants worden verricht, de plaats is waar de dienst daadwerkelijk wordt verricht.
Betreffend de verrichting van diensten op het gebied van vervoer van passagiers bepaalt artikel 8 lid 2 letter e Zwitserse BTW Wet dat de plaats van prestatie de plaats is waar het transport daadwerkelijk plaatsvindt, zulks naar verhouding van de afgelegde afstanden.
Artikel 153 lid 2 Zwitserse BTW Verordening (‘MWSTV’) bepaalt dat reisagenten en organisatoren van evenementen met hun plaats van vestiging buiten Zwitserland geen aanspraak op teruggaaf van Zwitserse BTW hebben, indien die BTW hen in rekening is gebracht in samenhang met betrekken van binnenlandse leveringen of diensten die zij aan hun klanten doorberekenen.
In Zwitserse BTW Branche Info Nr. 12 inzake Reisagenten, kuuroorden en toeristische informatiediensten, heeft de Zwitserse belastingdienst haar beleidsregels op het gebied van toerisme opgenomen.

 

GEBRUIKELIJKE THEMA’S

  • BTW teruggaaf: buitenlandse reisagenten, of iedere andere onderneming die vergelijkbare activiteiten uitoefent, hebben geen recht op teruggaaf van Zwitserse BTW. De ‘reisagenten uitzondering op de aanspraak op teruggaaf van Zwitserse BTW’ wordt door de Zwitserse belastingdienst ruim toegepast. In beginsel wordt ieder onderneming die diensten op het gebied van toerisme afneemt, en deze kosten aan andere partijen doorberekent, met het thema van de beperking van de aanspraak op teruggaaf geconfronteerd.
  • doorbelasten aan derden: zodra een buitenlandse ondernemingen uitgaven op het gebied van toerisme (bijvoorbeeld accommodatie, restaurantuitgaven, kosten van reizen per bus) aan derden doorberekend, bestaat er geen recht op teruggaaf van Zwitserse BTW. Bij het toepassen van de uitzondering richt de Zwitserse belastingdienst haar fokus op de facturen in samenhang waarmee teruggaaf wordt verzocht, en veronderstellen een doorbelasten waar dat naar haar mening aannemelijk is. Het is dan aan de buitenlandse onderneming om aan te tonen dat deze kosten niet werden doorberekend (hetgeen voor reisagenten en verleners van vergelijkbare diensten ondoenelijk is).
  • intercompany doorbelasten: buitenlandse ondernemingen met ondernemingsactiviteiten op gebieden anders dan op het gebied van toerisme, maar wel geaffilieerde ondernemingen gemaakte kosten in samenhang met -bijvoorbeeld- acommodatie, restaurantgebruik of reizen, doorberekenen, zullen met dezelfde beperking van de aanspraak op BTW teruggaaf zoals van toepassing voor reisagenten geconfronteerd worden. Om die reden is het voor een geaffilieerde onderneming die een bedrijfsseminar in Zwitserland organiseert, en in dat kader de reizen voor de deelnemers van alle/andere groepmaatschappijen regelt en doorbelast, niet mogelijk om de Zwitserse voorbelasting op die uitgaven met een beroep op de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen terug te vragen. In plaats daarvan is het in een dergelijke situatie raadzaam om de Zwitserse dienstverlener, die het reisarrangement aanbiedt, de kosten rechtstreeks aan de zakelijke eindafnemer (d.w.z. de desbetreffende groepsmaatschappij) in rekening te laten brengen -zie echter het volgende punt.
  • kosten van zakelijk reizen: een buitenlandse onderneming zal alleen dan in staat zijn de Zwitserse BTW op uitgaven van toeristische aard terug te vragen, wanneer deze kosten voor zakelijke doeleinden zijn gemaakt. Dus, ofschoon Zwitserse voorbelasting op uitgaven voor accommodatie of restaurantgebruik teruggevraagd kan worden, is dit niet het geval voor Zwitserse BTW op uitgaven voor betaaltelevisie voor persoonlijk gebruik tijdens hotelverblijf. Hetzelfde geldt voor uitgaven voor kabelbaankaartjes, skipassen of specifieke uitgaven op het gebied van business incentives.
  • tentoonstellingskosten: reisagenten, touroperators of hun branche vertegenwoordigers die als exposant aan tentoonstellingen in Zwitserland deelnemen, en in dat kader Zwitserse BTW op hun uitgaven betalen, kunnen met een beroep op de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen die Zwitserse BTW terugvragen -mits alle voorwaarden zijn vervuld.
  • vrijwillige BTW registratie: regelmatig komt het voor dat reisagenten of touroperators zich vrijwillig voor toepassing van de Zwitserse omzetbelasting registreren. Namelijk, ten einde niet aan de toepassing van de BTW in hun land van vestiging te zijn onderworpen (bijvoorbeeld overeenkomstig artikel 310 Richtlijn Nr. 2006/112/EG) beogen zij met het Zwitserse BTW systeem hun voordeel te doen, welk systeem meer liberaal is wanneer het gaat om de aftrek van voorbelasting van Zwitserse omzetbelastingplichtigen, als ook met de toepassing van de BTW op -in eigen naam- door reisagenten en touroperators verrichte diensten, voor zover zij gebruik maken van goederen of diensten die zij van derden afnemen, en levering van die goederen of diensten buiten Zwitserland plaatsvindt (op de voet van artikel 23 lid 2 Nr. 10 Zwitserse BTW Wet aan het nultarief onderworpen).