Server colocatie

 

netstructureDEFINITIE

Met een server colocatie wordt in de regel bedoeld een situatie waarin servers en bijbehorende apparatuur van een onderneming in een datacentrum (datacenter operator) van een derde zijn geplaatst, en waar die servers en apparatuur gebruikt worden met behulp van de colocatiediensten van de datacenter operator. Dergelijke colocatiediensten bestaan (normalerwijze) uit huren/leasen van server kabinetten of zogenaamde kooien (met gaas afgeschermde ruimten), het verbinden met het data netwerk en de infrastructuur van het datacentrum, de levering van stroom, en toezicht (monitoring).

 

TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

Gezien de bandbreedte van mogelijke diensten die kunnen worden aangeboden enerzijds en contractuele afspraken anderzijds, kunnen verschillende bepalingen van de Zwitserse BTW wetgeving van belang zijn. Artikel 7 en artikel 8 Zwitserse BTW Wet bepalen de plaats van levering van goederen respectievelijk de plaats van dienst. Voor toepassing van de Zwitserse omzetbelasting wordt elektriciteit als een goed beschouwd (artikel 3 letter b Zwitserse BTW Wet). Volgens artikel 7 lid 2 Zwitserse BTW Wet is de plaats van levering van elektriciteit de plaats waar de afnemer van de elektriciteit zijn plaats van vestiging heeft, dan wel de plaats van de vaste inrichting waarvoor de levering is gedaan, of bij het ontbreken van een dergelijke plaats van vestiging of vaste inrichting, de plaats waarvan de activiteiten van de onderneming worden verricht. In BTW Branche Info Nr. 13 zijn de administratieve beleidsregels inzake Telecommunicatie en elektronische diensten opgenomen. Delen van de publicatie zijn van belang voor buitenlandse ondernemingen die een Zwitserse colocatie gebruiken.

 

GEBRUIKELIJKE THEMA’S

 • omzet buiten werkingssfeer van Zwitserse BTW: het is mogelijk dat tengevolge van de onderscheiden Zwitserse BTW toepassing van de afgenomen colocatiediensten en de diensten die de buitenlandse onderneming verricht (bijvoorbeeld webhosting of vergelijkbare diensten), de buitenlandse onderneming Zwitserse voorbelasting op (bepaalde) afgenomen colocatiediensten heeft, maar dat de diensten die door de buitenlandse onderneming -met gebruikmaking van de Zwitserse colocatie- worden verricht, niet aan de Zwitserse omzetbelasting zijn onderworpen. Het laatste is het geval wanneer dergelijke diensten -vanuit een Zwitserse BTW optiek- belast zijn op de plaats waar de afnemer zijn plaats van vestiging heeft en deze plaats buiten Zwitserland is gelegen. Onder dergelijke omstandigheden zou de buitenlandse onderneming de Zwitserse voorbelasting met toepassing van de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen kunnen terugvragen -mits alle voorwaarden zijn vervuld.
 • plaats in kabinet: afhankelijk van de hoeveelheid plaats die een buitenlandse onderneming voor zijn server colocatie nodig heeft kan de buitenlandse onderneming planken in een kabinet, één of meer complete kabinetten en/of zogenaamde kooien huren, waarin de de onderneming haar apparatuur kan plaatsen. Voor toepassing van de Zwitserse BTW is de huur van één of meer planken in een kabinet dat met anderen gedeeld wordt (geen exclusief gebruik) als een dienstverrichting behandeld, belast op de plaats waar de afnemer haar plaats van vestiging of een vaste inrichting heeft. Echter, in situaties waarin de buitenlandse onderneming een exclusief gebruiksrecht van een bepaalde ruimte (bijvoorbeeld een kooi) in het datacentrum heeft, wordt een dergelijke verhuur overeenkomstig de regels voor verhuur van (delen van) onroerend goed. De ervaring leert dat in het laatste geval de Zwitserse verlener van colocatiediensten in de regel voor belaste verhuur van dergelijke ruimten voor exclusief gebruik opteert.
 • vaste inrichting: artikel 5 lid 1 Zwitserse BTW Verordening definieert een vaste inrichting als een vaste plaats van bedrijvigheid van waaruit de ondernemingsactiviteiten geheel of gedeeltelijk worden verricht. BTW Branche Info Nr. 13 inzake Telecommunicatie en elektronische diensten bepaalt in § 2.2 dat de plaats van een server onder omstandigheden als een vaste inrichting kan worden beschouwd. Namelijk, wanneer de server ter beschikking staat van de onderneming -eigendom is niet vereist, huren en het bedrijven van de server zijn voldoende- en de server niet slechts voor activiteiten met een voorbereidend of ondersteunend karakter wordt gebruikt. Standaard webhosting, d.w.z. het leveren van data of bandbreedte voor transmissie in het kader van een contract met een provider en zonder de toewijzing aan een specifieke server, is niet voldoende om een vaste inrichting aan te nemen. Het toetsen van de voorwaarden vindt van geval tot geval plaats, in welk kader het werkelijke functioneren doorslaggevend is en niet de formulering in het contract.
  Het administratieve beleid van de Zwitserse belastingdienst is minder liberaal dan het beleid dat in andere landen wordt toegepast. Buitenlandse ondernemingen die niet het risico willen nemen dat hun Zwitserse colocatie voor de toepassing van de Zwitserse omzetbelasting (en mogelijk ook voor toepassing van de directe belastingen) als een vaste inrichting wordt aangemerkt (en dus mogelijk met een belastingplicht geconfronteerd worden) zouden kunnen overwegen hun colocatie te plaatsen in land met een beleid dat op dit punt meer voordelig is.
  Indien in een bepaald geval wordt vastgesteld dat een Zwitserse server colocatie van een buitenlandse onderneming als een vaste inrichting, gelegen binnen het Zwitserse belastinggebied, moet worden aangemerkt, zou dit betekenen dat de buitenlandse onderneming op de voet van de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen geen aanspraak op teruggaaf heeft.
 • levering van stroom: het berekenen van de levering van stroom (als zodanig), in samenhang met de Zwitserse server colocatie, door het Zwitserse datacentrum aan de buitenlandse onderneming wordt op de voet van artikel 3 letter b Zwitserse BTW Wet (elektriciteit = goed) als een levering van govern behandeld. Volgens artikel 7 lid 2 Zwitserse BTW Wet is de plaats van levering van elektriciteit de plaats waar de afnemer van de levering zijn plaats van vestiging heeft dan wel de plaats van de vaste inrichting is waarvoor de levering is gedaan.
  Een buitenlandse onderneming met een Zwitserse server colocatie moet derhalve verifiëren of vanuit een Zwitsers BTW optiek de server colocatie als een vaste inrichting in Zwitserland (d.w.z. het Zwitserse belastinggebied) moet worden beschouwd. Indien dat het geval is, is de levering van elektriciteit -gebruikt voor het bedrijven van de server colocatie- aan de Zwitserse BTW onderworpen. Zonder een Zwitserse vaste inrichting valt de levering van elektriciteit buiten het bereik van de Zwitserse BTW, ten gevolge van het feit dat de plaats van vestiging van de buitenlandse onderneming buiten Zwitserland is gelegen.
  De ervaring leert dat Zwitserse verleners van colocatiediensten vaak of Zwitserse BTW op alle prestaties berekenen of meer algemeen de Zwitserse omzetbelasting inconsequent toepassen.
 • installatie van kabels: het installeren van kabels, net zoals het openstellen van kabels die met vrije poorten zijn verbonden, wordt als een levering van goederen behandeld. Die zal belast zijn op de plaats van de server colocatie. Het voorgaande moet onderscheiden worden van de eenmalige configuratie die nodig is om, in het kader van een contract voor de levering van toegang tot een data/informatienetwerk, de server met een data netwerk te verbinden. Een dergelijke configuratie wordt als een bijkomende prestatie beschouwd van de levering van toegang tot een data/informatienetwerk en wordt als een telecommunicatiedienst behandeld.
 • vaste verbinding: de verhuur van verbindingen voor overdragen van data voor exclusief gebruik wordt op grond van het beleid van de Zwitserse belastingdienst als een levering van goederen behandeld. In geval de verbinding voor overdracht niet uitsluitend over Zwitsers grondgebied verloopt maar ook over buitenlands grondgebied, moet de afstand (en dus de vergoeding) worden verdeeld in een binnenlands gedeelte en een buitenlands gedeelte. Mitsdien wordt de verhuur van verbindingen voor overdracht van data voor niet-exclusief gebruik als het verrichten van een dienst behandeld, die belast is op de plaats waar de afnemer zijn plaats van vestiging of zijn vaste inrichting heeft.
 • telecommunicatiediensten: een buitenlandse onderneming, al dan niet met een server colocatie in Zwitserland, die telecommunicatiediensten van een Zwitserse dienstverlener afneemt zal deze diensten zonder Zwitserse BTW afnemen -mits de plaats van vestiging of de vaste inrichting van de buitenlandse onderneming buiten Zwitserland is gelegen. Af en toe komt het voor dat ondanks de plaats van vestiging buiten Zwitserland (of ondanks het ontbreken van een vaste inrichting in Zwitserland) een buitenlandse onderneming in verband mer het verrichten van telecommunicatiediensten (als zodanig) Zwitserse BTW in rekening gesteld krijgt. Dat laatste kan het gevolg zijn van de toepassing van een onjuiste belastingcodering op het moment dat de account van de klant wordt ingericht bij het begin van de cliëntenrelatie.