Wetenschappelijk onderzoek

research1

DEFINITIE

Voor toepassing van de Zwitserse BTW wordt met diensten op het gebied van onderzoek bedoeld, onderzoeksactiviteiten van welke aard dan ook, variërend van fundamenteel onderzoek tot toegepast fundamenteel onderzoek of toegepast onderzoek, ongeacht of die activiteiten door publieke of particuliere instituten/personen worden verricht.

Fundamenteel onderzoek wil zeggen, onderzoek met het oog op het verkrijgen van algemene kennis zonder daarbij op een specifieke toepassing te zijn gericht. Fundamenteel onderzoek dient de uitbreiding van wetenschappelijke kennis, en is de basis voor toegepast onderzoek en ontwikkeling.
Toegepast fundamenteel onderzoek heeft het oog op fundamenteel onderzoek, en functioneert als het snijvlak van fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek, en is als zodanig gericht op een specifiek -maar nog te ontwikkelen- toepassing van wetenschappelijke, technische, medische, sociale of culturele aard.
Toegepast onderzoek is gericht op een specifieke toepassing van wetenschappelijke, technische, medische, sociale of culturele aard.

Met regelmaat geven buitenlandse belastingplichtigen aan instituten of personen in Zwitserland de opdracht om -tegen vergoeding- voor hen onderzoeksdiensten te verrichten.

 

TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

Artikel 3 letter c Zwitserse BTW Wet bepaalt dat ‘prestatie’ betekent het verlenen van een bruikbaar economische waarde aan een derde, in de verwachting daarvoor een vergoeding te ontvangen, zelfs dan wanneer daartoe op grond van de wet gehouden of wanneer zulks op grond van een bestuursbevel geschiedt.
Artikel 8 Zwitserse BTW Wet bepaalt de regeling voor het bepalen van de plaats van prestatie in geval van diensten.
In de Zwitserse BTW Branche Info Nr. 25 inzake Onderzoek en ontwikkeling heeft de Zwitserse belastingdienst haar administratieve beleidsregels betreffende de toepassing van de BTW op de levering van diensten op het gebied van onderzoek gepubliceerd.

 

GEBRUIKELIJKE THEMA’S

  • onderzoek als verlenen van dienst: onderzoeksactiviteiten die door in Zwitserland gevestigde instituten tegen vergoeding worden verricht zijn in principe aan de Zwitserse BTW onderworpen wanneer de partij die het onderzoek betaalt het recht op exploitatie van de onderzoeksresultaten heeft, of wanneer het onderzoek ten behoeve van wordt gedaan en aan de behoeften van de betalende partij is aangepast. Niet van belang is of de onderzoeksresultaten door de betalende partij kunnen worden gebruikt. De onderzoeksresultaten kunnen de vorm hebben van berichten, protocollen, bouwtekeningen of prototypen.
    Of onderzoeksactiviteiten daadwerkelijk aan de Zwitserse omzetbelasting zullen zijn onderworpen of niet, is ook van de toepasselijke bepalingen inzake de plaats van prestatie afhankelijk. Onderzoeksactiviteiten met het karakter van advies zullen niet aan de Zwitserse BTW zijn onderworpen wanneer de afnemer een buitenlandse onderneming is met plaats van vestiging of vaste inrichting buiten Zwitserland. In dat geval is namelijk de plaats van prestatie buiten Zwitserland gelegen. Onderzoeksactiviteiten die niet het karakter van advies hebben (d.w.z. echt wetenschappelijk onderzoek) worden geacht te worden verricht op de plaats waar de onderzoeksactiviteiten daadwerkelijk plaatsvinden. Dit laatste betekent dat wanneer dergelijk onderzoek door in Zwisterland gevestigde instituten wordt verricht die onderzoeksactiviteiten aan de Zwitserse BTW zijn onderworpen.
  • contract onderzoek: onderzoek op verzoek van en ten behoeve van de opdrachtgever/klant is het kenmerk van contract onderzoek. Dit kenmerk benadrukt het advieskarakter van het onderzoek in een dergelijk geval. Het onderzoek ondersteunt namelijk het beslissingsproces van de opdrachtgever voor het oplossen van een vraagstuk van wetenschappelijke, technische, medische, sociale of culturele aard. Contract onderzoek dat voor een buitenlandse onderneming wordt gedaan, d.w.z. met de plaats van vestiging of vaste inrichting buiten Zwitserland, is niet aan de Zwitserse BTW onderworpen.
  • exclusieve rechten: in het algemeen zijn betalingen voor onderzoek waarvoor de betaler in ruil het exclusieve recht om de onderzoeksresultaten te exploiteren aan de Zwitserse BTW onderworpen. Deze onderzoeksactiviteiten zijn echter niet aan de Zwitserse BTW onderworpen wanneer de betaler van het onderzoek een buitenlandse onderneming is -d.w.z. met de plaats van vestiging of vaste inrichting buiten Zwitserland.
  • analyse: onder analyse wordt verstaan het systematisch onderzoeken, in de zin van alle of individuele componenten of factoren, van een stoffelijke zaak dan wel een situatie. Een analyse resulteert niet in nieuwe inzichten in de zin van intellectuele schepping. De analyse bestaat uit het classificeren, evalueren en waarderen van een stoffelijke zaak dan wel een situatie, met het doel de bijbehorende resultaten in een rapport vast te leggen. Onderzoeksactiviteiten die voor een buitenlandse onderneming, d.w.z. met de plaats van vestiging of vaste inrichting buiten Zwitserland, worden verricht zijn niet aan de Zwitserse BTW onderworpen.
  • ontwikkeling: de toepassing van de Zwitserse BTW op ontwikkelingsactiviteiten is vergelijkbaar met die zoals van toepassing op onderzoeksactiviteiten (zie hierboven).
    Technologische ontwikkeling betreft het verwerven en uitbreiden van kennis en vaardigheden, met het doel om met behulp van techniek praktische problemen op te lossen. Voorontwikkeling betreft het voorbereiden van seriematig en marktgeoriënteerd product onderzoek. Het doel van voorontwikkeling is te anticiperen op de technische risico’s die in seriematig en marktgeoriënteerd product onderzoek zijn gelegen. Produkt en procesontwikkeling vormen het laatste stadium, in de zin dat alle gecreëerde potentialen (kennis, vaardigheden, processen, productprototypen) uiteindelijk in verkoopbare producten of processen worden omgezet. Het doel van de laatste fase is het lanceren van een nieuw of gewijzigd product of proces.
  • onderzoeksbijdrage: betalingen voor onderzoek voor rekening van de opdrachtgever, maar ten behoeve van anderen dan de opdrachtgever, worden beschouwd als een bijdrage aan ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling. Wanneer dergelijke betalingen worden gedaan aan universiteiten of onderzoeksinstellingen worden zij voor toepassing van de Zwitserse BTW niet als vergoeding beschouwd.