Retail / locale distributeur

retail1

DEFINITIE

Gewoonlijk wordt met retail de verkoop aan eindgebruikers bedoeld, terwijl distributie gewoonlijk gebruikt wordt voor verkoop van goederen aan andere ondernemingen. In beginsel zijn op beide categorieën van transacties dezelfde regels van de Zwitserse omzetbelasting inzake de levering van goederen van toepassing. Echter, ten gevolge van het karakter van distributie kunnen in dat geval de transacties meer ingewikkeld zijn, bijvoorbeeld in geval van abc-leveringen of wanneer een beroep op verschillende douaneregelingen wordt gedaan.

 

TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

Artikel 7 lid 1 letter b Zwitserse BTW Wet bepaalt dat de plaats van levering van goederen de plaats is waar het transport van de goederen naar de afnemer of -op aanwijzing van de laatste- naar een derde begint. Artikel 10 Zwitserse BTW Wet legt de voorwaarden voor de BTW plicht vast, welke onder meer van het maken van binnenlandse omzet afhankelijk is.
In BTW Info Nr. 6 heeft de Zwitserse belastingdienst haar administratieve beleidsregels inzake de plaats van prestatie, onder meer in samenhang met de levering van goederen, opgenomen. De Zwitserse douane autoriteiten hebben administratieve beleidsregels gepubliceerd in Publicatie 52.01 inzake BTW bij invoer van goederen respectievelijk Publicatie 52.25 inzake De plaats van levering en de persoon die bij invoer als importeur wordt aangemerkt.

 

GEBRUIKELIJKE THEMA’S

 • vrijwillige BTW registratie: een buitenlandse onderneming die vanuit het buitenland goederen naar afnemers in Zwitserland verzendt, maar tegelijkertijd als lokale detaillist/distributeur in Zwitserland wil optreden, zal zich daartoe voor toepassing van de Zwitserse BTW moeten registreren. Namelijk, volgens de standaard regeling voor belastingplicht voor toepassing van de Zwitserse BTW zouden de regels inzake de plaats van levering van goederen meebrengen dat de buitenlandse onderneming -vanuit Zwitserse BTW optiek- een levering in het buitenland maakt (in het land waar het transport van de goederen begint), en de afnemer van deze goederen zou voor toepassing van de Zwitserse BTW als importeur worden beschouwd. Met een vrijwillige registratie voor de toepassing van de Zwitserse BTW zal de buitenlandse onderneming in staat zijn om bij invoer als importeur op te treden, en de verkoop aan de Zwitserse afnemer (aansluitend) als een binnenlandse levering te behandelen. De BTW bij invoer die de buitenlandse onderneming -in de hoedanigheid van importeur- heeft betaald kan in de periodieke Zwitserse BTW aangifte als voorbelasting worden afgetrokken -mits alle voorwaarden zijn vervuld.
  De vrijwillige BTW registratie is een ideale faciliteit voor buitenlandse ondernemingen, bijvoorbeeld met een online webshop, die om commerciële redenen hun klanten niet met de invoerformaliteiten willen lastig vallen. Bovendien, een BTW registratie biedt buitenlandse ondernemers de mogelijkheid van (een betere) controle van de supply chain of een beperking van de kosten van douaneafhandeling (zie volgende punt).
  Als voor toepassing van de Zwitserse omzetbelasting geregistreerde persoon kan een buitenlandse onderneming die regelmatig in Zwitserland invoert voordeel hebben bij toepassing van de Centrale Afwikkeling Procedure voor douane (‘ZAZ’). Die faciliteit staat toe dat de betaling van BTW bij invoer voor maximaal 60 dagen wordt uitgesteld. Ten einde van de CAP faciliteit gebruik te kunnen maken moet de buitenlandse onderneming een zekerheid bij de Zwitserse douane stellen. Deze zekerheid moet onderscheiden worden van de zekerheid die gesteld moet worden wanneer de buitenlandse onderneming zich voor toepassing van de Zwitserse BTW registreert.
 • BTW bij invoer: het voordeel van het in staat zijn om voor toepassing van de Zwitserse BTW/douane als importeur te kunnen optreden is niet beperkt tot het commerciële voordeel dat Zwitserse afnemers niet zelf voor de afwikkeling van de invoerformaliteiten zorg moeten dragen -vaak een reden om van het kopen in het buitenland af te zien. Als importeur kan de buitenlandse onderneming verschillende zendingen aan onderscheiden afnemers in één enkele invoeraangifte combineren, en dus compliance kosten besparen. Deze besparing kan zelfs hoger uitvallen wanneer de buitenlandse onderneming in staat is en besluit de douaneaangiften zelf te doen door gebruik te maken van de faciliteit voor het doen van elektronische douaneaangiften voor toepassing van de Zwitserse douane.
  Een buitenlandse onderneming die voor toepassing van de Zwitserse BTW als importeur optreedt zal in staat zijn de Zwitserse BTW die bij invoer is geheven in aftrek te brengen. Daartoe moet hij de originele invoerdocumenten die door de Zwitserse douane autoriteiten zijn uitgesteld, de zogenaamde heffingsbesluiten (‘Veranlagungsverfügungen MWST’ or ‘Décision de taxation TVA’), in zijn boekhouding bewaren.
 • opslag van goederen: een buitenlandse onderneming die als lokale detaillist/distributeur optreedt, en in dat kader zich voor toepassing van de Zwitserse BTW heeft geregistreerd, kan met het oog op distributie een voorraad in Zwitserland aanhouden zonder het risico dat die voorraad als een vaste inrichting in het Zwitserse belastinggebied wordt aangemerkt. Namelijk, artikel 5 lid 3 Zwitserse BTW Verordening (‘MWSTV’) bepaalt dat louter de opslag van een voorraad niet als een vaste inrichting wordt aangemerkt.
 • consignatievoorraad: volgens de standaard regeling van Zwitserse BTW bij levering van goederen wordt de volgende levering van goederen uit de opslag in Zwitserland, waar naartoe de goederen na invoer in Zwitserland waren vervoerd, als een binnenlandse levering (d.w.z. in het Zwitserse belastinggebied) van goederen behandeld. Echter, artikel 4 Zwitserse BTW Verordening (‘MWSTV’) bepaalt dat in geval van goederen die vanuit het buitenland komen en aansluitend vanuit een opslag in het Zwitserse belastinggebied geleverd zullen worden, de plaats van levering beschouwd wordt in het buitenland te zijn gelegen wanneer op het moment dat de goederen in het belastinggebied werden gebracht de afnemer en de vergoeding bekend waren, en op het moment van de levering de goederen in het vrije verkeer zijn. Deze bepaling stelt een buitenlandse onderneming in staat in het Zwitserse belastinggebied een consignatievoorraad aan te houden zonder voor de BTW bij invoer of in verband met de levering van goederen uit de opslag belastingplichtig te worden. Natuurlijk kan de buitenlandse onderneming alternatief voor vrijwillige BTW registratie voor toepassing van de Zwitserse BTW kiezen, met alle gevolgen van dien betreffende de toepassing van de BTW bij invoer respectievelijk de binnenlandse levering.
 • distributiecentrum: buitenlandse ondernemingen gebruiken Zwitserland ook als plaats voor hun internationale of Europese distributie centrum. Afhankelijk van de douaneregelingen waarop zij een beroep doen, worden bij invoer al naar gelang de goederen in een douane-entrepot geplaatst of in het vrije verkeer gebracht met aansluitende opslag. Daarna kan de buitenlandse onderneming op elk gewenst moment leveringen naar bestemmingen buiten Zwitserland doen. De registratie voor toepassing van de Zwitserse BTW stelt zeker dat de buitenlandse onderneming de Zwitserse BTW die bij invoer is geheven in aftrek kan brengen. Afhankelijk van het jaarlijkse gemiddelde BTW tegoed kan de buitenlandse onderneming in aanmerking komen voor de regeling op grond waarvan de heffing van BTW naar de BTW aangifte wordt verlegd -hetgeen een enorm financieringsvoordeel voor de onderneming is.
 • garantieverplichtingen: voor een bepaalde groep van buitenlandse ondernemingen is het voldoende om goederen aan afnemers in Zwitserland te verkopen door de verkochte goederen naar Zwitserland te sturen, zonder dat er behoefte bestaat om zich voor toepassing van de Zwitserse omzetbelasting te registreren. Onder dergelijke omstandigheden zal de Zwitserse afnemer voor toepassing van de Zwitserse BTW/douane als importeur optreden. Het kan voorkomen dat in het kader van de garantieverplichtingen tegenover de Zwitserse afnemer dat de buitenlandse ondernemer een lokale Zwitserse leverancier moet contracteren ten einde de garantieverplichtingen te kunnen vervullen. In het algemeen gesproken zal de Zwitserse BTW die de lokale onderaannemer aan de buitenlandse onderneming in rekening brengt teruggevraagd kunnen worden -door toepassing van de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen- mits de buitenlandse onderneming voor het vervullen van de garantieverplichting de Zwitserse afnemer geen kosten in rekening brengt.