Reparatie van voertuigen

repair1

DEFINITIE

Voor toepassing van de Zwitserse omzetbelasting kan het concept ‘levering van goederen’ afwijken van andere BTW systemen of van wat op grond van algemeen spraakgebruik als een levering van goederen wordt beschouwd. Namelijk, van een levering van goederen zal ook sprake zijn wanneer werkzaamheden aan een goed worden verricht, zelfs als het goed door die werkzaamheden niet is veranderd, maar enkel is getest, geconfigureerd, ingesteld, gecontroleerd, op functioneren is gecontroleerd, of op andere wijze een behandeling heeft ondergaan. Derhalve, wanneer een auto, bus of vrachtwagen, die in het buitenland is geregistreerd en alleen tijdelijk in Zwitserland is, tijdens de reis in Zwitserland moet worden gerepareerd, wordt voor toepassing van de Zwitserse BTW de reparatie als een levering van goederen behandeld. Op grond van de bepaling inzake de plaats van levering van goederen (artikel 8 Zwitserse BTW Wet) zal de plaats van levering van de reparatie (= levering van goederen) in Zwitserland zijn.

 

TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

Artikel 23 lid 1 Zwitserse BTW Wet bepaalt dat een levering aan nultarief is onderworpen onder de voorwaarden zoals genoemd in de andere leden van het artikel.
Artikel 23 lid 2 Nr. 1 Zwitserse BTW Wet bepaalt dat een vrijstelling (d.w.z. een nultarief) van toepassing is op de levering van goederen -anders dan geleverd voor gebruik of exploitatie- die rechtstreeks naar het buitenland worden vervoerd.

In de Zwitserse BTW Info Nr. 4 inzake Belastingobject respectievelijk de Zwitserse Branche Info Nr. 5 inzake Handel in motorvoertuigen heeft de Zwitserse belastingadministratie specifieke beleidsregels opgenomen met betrekking tot de reparatie van voertuigen die in het buitenland zijn geregistreerd.

 

GEBRUIKELIJKE THEMA’S

  • bewijs van uitvoer: ten einde aanspraak te kunnen maken op een reparatie die aan het nultarief is onderworpen moet het buitenlandse gerepareerde voertuig uit Zwitserland geëxporteerd worden, waarbij het voertuig gedurende de periode tussen reparatie en uitvoer niet in Zwitserland mag zijn gebruikt. Deze laatste voorwaarde met betrekking tot gebruik wordt geacht te zijn vervuld wanneer het voertuig binnen 48 uur na reparatie is geëxporteerd. Met bewijs van uitvoer wordt bedoeld een document dat door de Zwitserse douane autoriteiten wordt afgegeven, en dat de export bevestigt. Ervaringen laten zien dat een invoerdocument van een ander land niet/vaak niet als bewijs van export wordt geaccepteerd -hoewel in het geval van voor de toepassing van de Zwitserse omzetbelasting geregistreerde belastingplichtigen een dergelijk bewijs wel wordt geaccepteerd.
  • gebruik in het binnenland: één van de voorwaarden voor aanspraak op het nultarief (in situaties genoemd onder het vorige punt) is dat het voertuig in de periode tussen reparatie en uitvoer niet in Zwitserland is gebruikt. Deze voorwaarde is van belang in gevallen waarin de 48 uur regel niet van toepassing is. In dat geval heeft de buitenlandse onderneming alleen dan aanspraak op teruggaaf van Zwitserse BTW wanneer het voertuig in Zwitserland niet voor andere dan zakelijke doeleinden is gebruikt. Afhankelijk van de tijdsduur tussen de reparatie en de uitvoer kan het moeilijk of praktisch onmogelijk zijn te bewijzen dat het voertuig niet andere dan zakelijke doeleinden is gebruikt.
  • 48-uur regel: in haar administratieve beleidsregels heeft de Zwitserse belastingdienst de voorwaarden voor rechtstreekse uitvoer verhelderd voor gevallen waarin in het buitenland geregistreerde voertuigen in Zwitserland zijn gerepareerd of waarin een voertuig wordt verkocht en aansluitend uitgevoerd. Ervaringen laten zien dat de autohandel vaak niet bekend is of niet bereid is de 48 uur regel toe te passen. Daarom worden buitenlandse (zakelijke) kopers vaak niet tijdig geïnformeerd over het gevolg van de 48 uur regel op hun BTW teruggaaf positie indien zij Zwitserse BTW in rekening gebracht krijgen. In het algemeen functioneert de 48 uur regel als een handelsbarrière. Namelijk, wanneer eenmaal het voertuig Zwitserland heeft verlaten is het te laat om het noodzakelijke bewijs te vergaren -en zoals de ervaring leert, ongeacht het bewijs van invoer in het land van invoer. Buitenlandse ondernemingen die op grond van de 48 uur regel met een afwijzing van hun verzoek om teruggaaf van Zwitserse BTW zijn geconfronteerd zouden stappen kunnen overwegen.
  • recharging: een belangrijke voorwaarde voor het hebben van aanspraak op teruggaaf van Zwitserse BTW is dat de buitenlandse onderneming in het teruggaaftijdvak geen binnenlandse prestaties in Zwitserland heeft verricht. Een buitenlandse onderneming die in samenhang met de reparatie van een voertuig -dat in het buitenland is geregistreerd- Zwitserse BTW in rekening is gebracht, en waarbij de 48 uur regel niet van toepassing is, zal alleen dan aanspraak op BTW teruggaaf hebben indien het voertuig niet is gebruikt voor transport van personen dat aan derden is doorberekend. Namelijk, voor dergelijke diensten is de plaats van prestatie de plaats waar het transport daadwerkelijk plaatsvindt -derhalve Zwitserland voor het traject over Zwitsers grondgebied.
    Buitenlandse autoverenigingen die assistentie aan hun leden aanbieden zullen geen Zwitserse BTW kunnen terugvragen in samenhang met hulp in Zwitserland bij pech onderweg indien zij deze kosten (geheel/gedeeltelijk) aan hun leden of derden doorberekenen.
  • aankoop auto: regelmatig kopen buitenlandse ondernemingen in Zwitserland voertuigen, zulks met het oog op uitvoer uit Zwitserland. Vaak brengen Zwitserse autoverkopers aan buitenlandse zakelijke kopers Zwitserse BTW in rekening ondanks het feit dat bij uitvoer het nultarief van toepassing is en mogelijk ook de 48 uur regel van toepassing is. Wanneer de verkochte auto door de buitenlandse zakelijke koper wordt afgehaald en naar het buitenland wordt gereden moet de koper een uitvoeraangifte doen ten einde -in het algemeen/in de praktijk achteraf- van de verkoper de toepassing van het nultarief wegens uitvoer te verlangen. Anders gaat de aanspraak op toepassing van het nultarief wegens uitvoer in rook op en zal de Zwitserse belastingdienst de teruggaaf van de Zwitserse BTW die bij verkoop van het voertuig werd berekend met een beroep op de 48 uur regel weigeren.
    De 48 uur regel is niet van toepassing wanneer het voertuig op een auto ambulance naar het buitenland wordt vervoerd.