Tentoonstellingen

expo

DEFINITIE

De verhuur van tentoonstellingsstands of ruimten in tentoonstellings- of congresgebouwen, wanneer zij in Zwitserland (d.w.z. het Zwitserse belastinggebied) zijn gelegen, is een voorbeeld van het voor gebruik of exploitatie overdragen van onroerend goed en delen van onroerend goed. In tegenstelling tot de normale regeling voor de toepassing van BTW op de overdracht voor gebruik of exploitatie van onroerend goed en delen van onroerend goed, is de verhuur van tentoonstellingsstands en besprekingsruimte van rechtswege aan de Zwitserse BTW onderworpen (d.w.z. niet van de omzetbelasting vrijgesteld). Zodoende zullen buitenlandse ondernemingen die in Zwitserland tentoonstellingsruimte of besprekingsruimte (in tentoonstelling- of congresgebouwen) huren in de regel Zwitserse omzetbelasting in rekening gesteld krijgen, die zij in het kader van de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen kunnen terugvragen -mits aan de voorwaarden is voldaan.

 

TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

Artikel 21 lid 2 Nr. 21 letter f Zwitserse BTW Wet bepaalt dat de verhuur van tentoonstellingsstands en individuele ruimten in tentoonstellings- en congresgebouwen aan de BTW is onderworpen. Deze BTW behandeling is als een uitzondering geformuleerd op de vrijstelling die op de overdracht voor gebruik of exploitatie van onroerend goed en delen van onroerend goed van toepassing is. Artikel 3 letter b Zwitserse BTW Wet definieert zaak (goed) als roerende en onroerende objecten. In aanvulling daarop bepaalt artikel 3 letter d Nr. 3 Zwitserse BTW Wet dat de overdracht voor gebruik of exploitatie van zaken als een levering van goederen wordt beschouwd. Zodoende wordt de verhuur van tentoonstellingsruimte of besprekingsruimte (in tentoonstellings- of congresgebouwen) in Zwitserland voor de toepassing van de Zwitserse BTW als een levering van goederen behandeld. In Zwitserse BTW Branche Info Nr. 17 inzake Onroerend goed management/verhuur of verkoop van onroerend goed heeft de Zwitserse belastingdienst in een specifieke paragraaf -beknopt- aandacht besteed aan de BTW behandeling van verhuur van tentoonstellingsruimte of individuele ruimten.

 

GEBRUIKELIJKE BEPALINGEN

  • teruggaaf tijdvak: Zwitserse BTW in facturen voor tentoonstellingsruimte moet worden teruggevraagd in samenhang met het kalenderjaar waarin het evenement plaatsvond. Mitsdien, vooruitbetalingen gedaan vòòr het kalenderjaar waarin het evenement plaatsvindt geven geen aanspraak op teruggaaf voor het kalenderjaar waarin deze betalingen zijn gedaan. In plaats daarvan zal de Zwitserse BTW in dergelijke facturen teruggevraagd moeten worden in het kader van het teruggaaf verzoek voor het jaar waarin het evenement plaatsvond. Het voorgaande is ook van toepassing op vooruitbetalingen voor accommodatie of het bijwonen van conferenties/seminaars.
  • eindfactuur: facturen voor vooruit-/aanbetalingen geven conform het beleid van de Zwitserse belastingdienst geen spraak op teruggaaf van Zwitserse BTW. In plaats daarvan moet de buitenlandse onderneming een eindfactuur overleggen, d.w.z. een factuur waarin alle prestaties en betalingen zijn opgesomd. Het is raadzaam op de afgifte van een eindfactuur te anticiperen en de leverancier vooraf te informeren dat een eindfactuur benodigd wordt -in plaats te wachten tot het BTW teruggaaf verzoek is ingediend en de Zwitserse belastingdienst om een eindfactuur vraagt. Het voorgaande is van toepassing op facturen voor tentoonstellingsruimte, maar geldt ook voor facturen voor accommodatie.
  • originele facturen: uitsluitend originele facturen geven aanspraak op teruggaaf van Zwitserse BTW. Per email verzonden facturen in word- of pdf-formaat geven geen recht op teruggaaf van Zwitserse BTW. Alleen elektronische facturen die aan de strikte eisen voor elektronisch factureren conform de Zwitserse BTW voorschriften voldoen geven aanspraak op BTW teruggaaf. Anders zullen de facturen originele papieren facturen moeten zijn.
  • factuurvereisten: de factuurvereisten zijn van algemene betekenis voor het resultaat van het verzoek om teruggaaf van Zwitserse BTW. Facturen moeten altijd aan de factuurvereisten, zoals vervat in artikel 26 lid 2 Zwitserse BTW Wet, voldoen.
    Zodoende moet de factuur duidelijke de presterende onderneming, de afnemer en het karakter van de prestatie noemen (als regel moet de factuur de volgende elementen vermelden: de naam en de plaats van de presterende onderneming zoals hij zich gebruikelijkerwijze in het zakelijke verkeer presenteert; een opmerking dat hij als belastingplichtige is geregistreerd en het BTW nummer waaronder hij in het register van belastingplichtige personen is opgenomen; de naam en de plaats van de afnemer van de prestatie zoals deze zich gebruikelijkerwijze in het zakelijke verkeer presenteert; de datum waarop of de periode waarin de prestatie is verricht, in het geval deze van de factuurdatum afwijkt; karakter, voorwerp en omvang van de prestatie; de vergoeding voor de prestatie; het toepasselijke BTW tarief en het belastingbedrag dat op de vergoeding verschuldigd is; indien de vergoeding inclusief het belastingbedrag is, is vermelding van het toepasselijke belastingtarief voldoende). Rekeningen van restaurants of vergelijkbare kassabonnen of kaartjes (taxi, parkeerbon, openbaar vervoer) die niet aan de factuurvereisten voldoen geven geen recht op teruggaaf van Zwitserse BTW. In dat geval kan het de moeite waard zijn om het restaurant/de presterende onderneming om uitreiking van een formele factuur te vragen (zelfs wanneer de factuur onmiddellijk wordt betaald).
  • gecombineerde prestaties: vaak brengt de huur van tentoonstellingsruimte of (bijvoorbeeld) besprekingsruimte de behoefte aan aanvullende goederen/diensten of nevenkosten met zich mee. Afhankelijk van het karakter van deze aanvullende goederen/diensten respectievelijk de wijze waarop zij in rekening zijn gebracht, kan hun behandeling voor de toepassing van de Zwitserse omzetbelasting al dan niet afwijken van de toepasing van de Zwitserse BTW op vergoeding die voor de huur van tentoonstellingsruimte of (bijvoorbeeld) de besprekingsruimte moet worden betaald. Uitsluitend BTW die daadwerkelijk volgens de Zwitserse BTW voorschriften verschuldigd was kan worden teruggevraagd. Zwitserse BTW die in rekening is gebracht, ofschoon niet wettig verschuldigd, moet rechtstreeks van de leverancier worden teruggevraagd.
  • doorbelasten: een buitenlandse onderneming die (als exposant) aan een tentoonstelling in Zwitserland deelneemt, en in dat kader tentoonstellingsruimte huurt, kan van de aanspraak op teruggaaf van Zwitserse BTW worden uitgesloten wanneer de buitenlandse onderneming de kosten geheel of gedeeltelijk aan derden doorbelast. De Zwitserse BTW behandeling van een dergelijke doorbelasting zal dan doorslaggevend zijn voor de vraag of de buitenlandse onderneming, vanwege de doorbelasting, geacht moet worden al dan niet binnenlandse prestaties in het teruggaaftijdvak te hebben verricht.
    Een ander geval zou zijn wanneer de buitenlandse onderneming, die tentoonstellingsruimte in Zwitserland heeft gehuurd, van een leverancier een factuur met Zwitserse BTW doorgestuurd krijgt, terwijl die factuur oorspronkelijk door een andere leverancier werd uitgesteld. In een dergelijk geval zal in de regel de factuur niet de naam van de buitenlandse onderneming als geadresseerde vermelden, zodat die geen aanspraak heeft op teruggaaf van de Zwitserse BTW die in de doorgezonden factuur is genoemd.