Communicatie

communication1

DEFINITIE

De term communicatie verwijst (ook) naar de middelen die voor het verzenden of ontvangen van signalen worden gebruikt. Gezien het karakter van de middelen van communicatie heeft Zwitserland -net zoals andere landen- specifieke bepalingen inzake de toepassing van de omzetbelasting ten aanzien van telecommunicatie opgenomen.

 

TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

Artikel 7 en artikel 8 Zwitserse BTW Wet leggen de regels inzake de bepaling van de plaats van prestatie voor de levering van goederen respectievelijk de verlening van diensten vast.
Artikel 10 lid 2. letter b Zwitserse BTW Wet bepaalt dat de vrijstelling van de verplichte omzetbelastingplicht in verband met verlegging niet toepassing is op buitenlandse ondernemingen die telecommunicatie en elektronische diensten aan niet belastingplichtige afnemers verrichten, wanneer voor toepassing van de Zwiterse omzetbelasting de plaats van prestatie van deze diensten als te zijn gelegen in het Zwitserse belastinggebied moet worden beschouwd.
Artikel 10 Zwitserse BTW Verordening (‘MWSTV’) geeft aan welke diensten wel of niet als telecommunicatie of elektronische diensten kwalificeren.

 

GEBRUIKELIJKE THEMA’S

  • betrekken van mobiele telefoniediensten: een buitenlandse onderneming die mobiele telefoniediensten van Zwitserse dienstverleners koopt zou geen Zwitserse BTW in rekening gesteld moeten worden als voor toepassing van de Zwitserse omzetbelasting de plaats van prestatie van deze mobiele telefoniediensten geacht moet worden buiten Zwitserland te zijn gelegen -d.w.z. de plaats waar de buitenlandse onderneming is gevestigd of een vaste inrichting heeft. De ervaring geeft echter aan dat het van tijd tot tijd voorkomt dat een buitenlandse onderneming niettemin Zwitserse BTW in rekening wordt gebracht. De regeling voor de teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen is echter alleen van toepassing op omzetbelasting die in overeenstemming met de Zwitserse voorschriften in rekening is gebracht. Zwitserse BTW die, hoewel niet verschuldigd, in rekening is gebracht, wordt door de Zwitserse belastingdienst niet vergoedt. In plaats daarvan moet de buitenlandse onderneming die ten onrechte in rekening gebrachte en betaalde Zwitserse BTW van de Zwitserse dienstverlener zelf terugeisen.
  • gezamelijk gebruik van antennen: wanneer een Zwitsers telecommunicatiebedrijf een antenne/installatie voor telecommunicatiebruik voor gebruik of exploitatie ter beschikking stelt, met het oog op het overdragen, uitzenden of ontvangen van signalen, beelden, tekst of informatie van welke aard ook, dan wordt woor toepassing van de Zwitserse omzetbelasting een dergelijke transactie als een levering van goederen beschouwd. Het feit dat de locatie van de antenne/installatie voor telecommunicatiegebruik binnen het Zwitsers belastinggebied is gelegen impliceert dat Zwitserse omzetbelasting op die transactie verschuligd is. De buitenlandse onderneming kan die in rekening gebrachte Zwitserse BTW op basis van de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen terugvragen -mits aan alle voorwaarden is voldaan.
  • installatiediensten: voor toepassing van de Zwitserse omzetbelasting wordt de installatie, het aanpassen of de configuratie op locatie als een levering van goederen behandeld, en derhalve aan de Zwitserse omzetbelasting onderworpen -welke door de buitenlandse onderneming onder de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen kan worden teruggevraagd, mits alle voorwaarden zijn vervuld.
  • transport: een buitenlandse onderneming die een antenne in Zwitserland gebruikt moet eventueel de feitelijke locatie van de antenne bezoeken, bijvoorbeeld om apparaten in installeren of wanneer een configuratie op locatie nodig is. Soms kunnen antennen uitsluitend door de lucht worden bereikt. Onder dergelijke omstandigheden moet de buitenlandse onderneming gebruik maken van een onderneming dat helicopter transport diensten aanbiedt. Een buitenlandse onderneming die in Zwitserland materiaal naar een antenne locatie laat transporteren zou geen Zwitserse BTW in rekening gebracht mogen krijgen op het deel van de vergoeding dat het transport van het materiaal betreft. Echter, het transport per helicopter van personen naar de locatie van de antenne is onderworpen aan de Zwitserse BTW, en moet dus met Zwitserse BTW worden belast. Het laatste bedrag kan op basis de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen kan worden teruggevraagd, mits alle voorwaarden zijn vervuld. Vaak worden deze beide soorten transport in één factuur berekend, zonder dat het onderscheid in BTW behandeling wordt gemaakt, in welk geval de buitenlandse onderneming de Zwitserse dienstverlener op de juiste toepassing van de omzetbelasting moet wijzen.
  • verrichten van telecommunicatie diensten: een buitenlandse onderneming, met een Zwitserse colocatie, die telecommunicatiediensten of electronische diensten aan afnemers buiten Zwitserland verricht zal geen Zwitserse BTW in rekening moeten brengen, aangezien voor toepassing van de Zwitserse BTW wordt aangenomen dat deze diensten worden verricht op de plaats waar de afnemer zijn plaats van vestiging of de vaste inrichting heeft.