Wat is nodig om teruggaaf van Zwitserse BTW te krijgen

Formele voorwaarden

 1. Reciprociteit: uw land moet in de lijst van Staaten worden genoemd waarvoor Zwitserland teruggaaf van Zwitserse BTW verleend.
 2. Relevant teruggaaf tijdvak: de Zwitserse BTW die uw onderneming wil terugvragen moet het voorgaande kalenderjaar betreffen.
 3. BTW status: uw onderneming moet bewijs leveren van de BTW status in het land waar uw onderneming de plaats van vestiging of een vaste inrichting heeft.
 4. Grensbedrag: het bedrag aan Zwitserse BTW dat uw onderneming wilt terugvragen moet totaal meer als CHF 500 zijn.
 5. Formulieren: voor het teruggaaf verzoek voor de Zwitserse BTW moeten de officiële formulieren worden gebruikt.
 6. Originele documenten: bij het teruggaaf verzoek moeten alle noodzakelijke originele documenten zijn gevoegd.
 7. Één BTW teruggaaf verzoek: uw onderneming kan voor ieder toepasselijk jaar slechts één keer om teruggaaf verzoeken.
 8. Fiscale vertegenwoordiger: u moet een in Zwitserland gevestigde fiscale vertegenwoordiger aanstellen die het teruggaaf verzoek voor u indient.
 9. Termijn: het teruggaaf verzoek voor de Zwitserse BTW moet binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar worden ingediend.

Inhoudelijke voorwaarden

 1. Factuurvereisten: uitsluitend facturen die aan de factuurvereisten (conform de Zwitserse BTW voorschriften) voldoenkunnen aanspraak op teruggaaf geven. Deze vereisten zijn ook van toepassing op bijvoorbeeld rekeningen van restaurants, parkeertickets of tickets voor openbaar vervoer.
 2. BTW wettig verschuldigd: een teruggaaf is uitsluitend mogelijk voor BTW die daadwerkelijk verschuldigd was.
 3. Geen BTW plicht: uitsluitend buitenlandse ondernemingen die niet voor Zwitserse BTW doeleinden geregistreerd zijn of dat zouden moeten zijn, kunnen de teruggaaf procedure toepassen.
 4. Geen binnenlandse prestaties: een belangrijk vereiste dat vaak een belemmering vormt is dat de buitenlandse onderneming in de periode waarvoor BTW teruggaaf wordt verzocht geen prestaties in Zwitserland heeft verricht.

Meer informatie over de voorwaarden

Reciprociteit

Zwitserland erkent het recht op teruggaaf van Zwitserse BTW alleen wanneer het land waarin de buitenlandse onderneming de plaats van vestiging heeft BTW aan Zwitserse ondernemingen vergoedt of zou vergoeden. De Zwitserse belastingdienst houdt een lijst bij waarin deze landen zijn opgesomd. Het is raadzaam deze lijst ook te raadplegen om te zien voor welke landen beperkingen van toepassing zijn.

Originelen

Voor een succesvol teruggaaf verzoek moeten tenminste het originele formulier 1222, het originele bewijs van de BTW status en de originele facturen worden ingediend. Kopieën van facturen of uitgeprinte pdf’s (anders dan echte elektronisch uitgereikte facturen die aan de vereisten voldoen) geven geen aanspraak op teruggaaf. De facturenlijst (formulier 1223) wordt niet ondertekend, om welke reden het voldoende is om een geprinte versie van het ingevulde formulier in te dienen. De Zwitserse belastingdienst zullen de documenten, tezamen met hun beslissing, aan de fiscale vertegenwoordiger retourneren.

BTW verschuldigd

Ten einde voor teruggaaf in aanmerking te komen moet de teruggevraagde Zwitserse BTW in overeenstemming met de Zwitserse BTW voorschriften verschuldigd zijn. Daarom zal de Zwitserse belastingdienst geen teruggaaf verlenen indien een leverancier Zwitserse BTW in rekening heeft gebracht die niet wettig verschuldigd was. Regelmatig komt het voor dat leveranciers Zwitserse BTW berekenen in gevallen waarin de betreffende transactie niet onder de Zwitserse BTW valt (plaats van prestatie buiten Zwitserland) of aan een nultarief is onderworpen (bijvoorbeeld export levering).

Teruggaaf tijdvak

Het teruggaaf tijdvak is het voorafgaande kalenderjaar. Voor het verifiëren of een individuele factuur op het teruggaaf tijdvak betrekking heeft of niet is normaliter het vaststellen van de factuurdatum voldoende. Voor bepaalde uitgaven is echter de periode waarin de prestatie is verricht van doorslaggevende betekenis voor het toewijzen van facturen aan het juiste teruggaaf tijdvak. Als voorbeelden kunnen uitgaven voor tentoonstellingen, het bijwonen van conferenties of accommodatie worden genoemd.

Fiscale vertegenwoordiging

Het teruggaaf verzoek voor de Zwitserse BTW wordt via de Zwitserse fiscale vertegenwoordiger ingediend. Namelijk, formulier 1222 wordt niet alleen door de buitenlandse onderneming ondertekend; ook de Zwitserse fiscale vertegenwoordiger moet het formulier ondertekenen. Correspondentie van of aan de Zwitserse belastingdienst verloopt via de fiscale vertegenwoordiger.

BTW plicht

Het gebeurt vaak dat in het kader van de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW duidelijk wordt dat de buitenlandse onderneming een probleem op het gebied van Zwitserse BTW plicht heeft. Dit kan het geval zijn wanneer de activiteiten van de onderneming Zwitserland raken en in een omzet van meer als CHF 100’000 resulteren. In het andere geval kan een Zwitserse BTW registratie een scenario zijn indien een BTW teruggaaf tengevolge van binnenlandse prestaties gedurende het teruggaaf tijdvak is geblokkeerd.

BTW status

Een buitenlandse onderneming zal diens BTW status, in samenhang met de ondernemingsactiviteiten in het kader waarvan de met Zwitserse BTW belaste uitgaven werden gedaan, moeten bewijzen. Daartoe zal de onderneming een origineel certificaat moeten aanleveren dat is afgegeven door de autoriteiten van het land waar de onderneming de plaats van vestiging. Een dergelijk certificaat moet geldig zijn voor het teruggaaf tijdvak, of tenminste niet ouder dan 1 jaar.

Termijn

De aanspraak op teruggaaf van Zwitserse BTW is aan een tijdsbeperking onderworpen. Teruggaaf van Zwitserse BTW betreffende het voorafgaande kalenderjaar is alleen mogelijk wanneer het oorspronkelijke teruggaaf verzoek binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar. Deze termijn kan niet worden verlengd. Bepalend is de datum van de poststempel -hoewel een onderscheid moeten worden gemaakt wanneer het teruggaaf verzoek vanuit het buitenland is verzonden (indien al van toepassing).

Binnenlandse prestaties

Een van de meest verwarrende, zo niet frustrerende, voorwaarden voor teruggaaf van Zwitserse BTW is de eis dat de buitenlandse onderneming gedurende het teruggaaf tijdvak geen zogenaamde binnenlandse prestaties heeft verricht. De vraag of een transactie van een buitenlandse onderneming al dan niet een binnenlandse prestatie vormt is een kwestie van BTW techniek.  Dit vraagstuk moet volgens de toepasselijke beginselen van de Zwitserse BTW worden beantwoord, en niet aan de hand van buitenlandse BTW regelingen of het algemene spraakgebruik.

Formulieren

Uitsluitend de officiële formulieren, d.w.z. formulier 1222 (BTW teruggaaf verzoek) en formulier 1223 (facturenlijst) mogen voor het indienen van het teruggaaf verzoek worden gebruikt. Bijzondere aandacht moet besteed worden aan vraag 4 (of al dan niet binnenlandse prestaties zijn verricht), vraag 5 (omschrijving van de ondernemingsactiviteiten van de onderneming) en vraag 6 (in het kader waarvan zijn de uitgaven gemaakt).

- Formulieren / documenten -

VAT refund request form

The Swiss VAT refund request is submitted with use of the official form. The form can be downloaded from the website of the Swiss tax authorities.

Formulier facturenlijst

De facturen waarvoor teruggaaf van Zwitserse BTW wordt verzocht moeten in het officiële formulier, beschikbaar gesteld door de Zwitserse belastingdienst, worden opgesomd.

Landenlijst

Een buitenlandse onderneming moet steeds zijn plaats van vestiging of vaste inrichting in een land hebben dat is genoemd in de lijst van landen waarvoor Zwitserland wederkerigheid aanneemt.

Factuur-suppletieformulier

Voor facturen die niet voldoen aan de factuurvereisten, zoals geldend voor de Zwitserse BTW, moet het suppletieformulier worden ingevuld.

De beslissing op het teruggaaf verzoek

Tijdspad

Een algemene regel over de duur van de periode die de belastingdienst nodig heeft om uw BTW teruggaafverzoek te behandelen, is er niet. De periode kan variëren van enkele weken tot een aantal maanden.
De volgende variabelen kunnen op de duur van de periode voor het afwikkelen van het BTW teruggaafverzoek van invloed zijn:

 • de maand waarin het BTW teruggaafverzoek werd ingediend,
 • de hoogte van het teruggevraagde BTW bedrag,
 • het aantal facturen dat gecontroleerd moet worden,
 • of al dan niet het teruggaafverzoek volledig is of dat een aanvulling noodzakelijk is,
 • of al dan niet de belastingdienst aanvullende informatie heeft verzocht, bijvoorbeeld kopieën van contracten of facturen aan klanten (doorberekeningen).

Beslissing op het teruggaaf verzoek

De Zwitserse belastingdienst bericht in de schriftelijke beslissing op het teruggaaf verzoek de fiscale vertegenwoordiger of zij gehele of gedeeltelijke teruggaaf verlenen, of dat zij het verzoek geheel afwijzen.

Afhankelijk van de redenen die aan de afwijzing ten grondslag liggen zal de buitenlandse ondernemer kunnen overwegen of en welke maatregelen hij daartegen wilt nemen. Een dergelijke maatregel zou het aanvechten van de afwijzing in een bezwaarprocedure kunnen zijn.

De ervaring leert dat, in vergelijking met binnenlandse belastingplichtigen, buitenlandse ondernemingen minder geneigd zijn om beslissingen van de belastingdienst aan te vechten. Met deze wetenschap in het achterhoofd zouden belasting autoriteiten bewogen kunnen worden om beleid toe te passen dat onvoordelig voor buitenlandse ondernemingen is. Om die reden hebben buitenlandse ondernemingen die met een afwijzing van hun teruggaafverzoek worden geconfronteerd en op goede gronden de beslissing in twijfel trekken weinig opties. Één van die opties die in overweging zou kunnen worden genomen zou een melding aan de autoriteiten verantwoordelijk voor handels- of belastingpolitiek in het eigen land kunnen zijn.

Procesvoering & termijnen

Als een buitenlandse ondernemer niet met de beslissing van de belastingdienst op het teruggaafverzoek tevreden is, kan de zaak tot in drie (opeenvolgende) instanties worden aangevochten:

Bezwaar (in te dienen binnen 30 dagen)
Het bezwaar is gericht tegen de formele beschikking van de belastingdienst waarin de beslissing op het teruggaafverzoek is opgenomen; het bezwaar wordt door de belastingdienst beoordeeld.

Beroep (in te dienen binnen 30 dagen)
Het beroep is gericht tegen de beslissing van de belastingdienst gedaan in bezwaar; het beroep wordt door het Federale Administratieve Hof beoordeeld.

Cassatie (in te dienen binnen 30 dagen)
Het rechtsmiddels is gericht tegen de uitspraak van het Federale Administratieve Hof; het cassatieberoep wordt door Federale Hof beoordeeld.

Wanneer wordt overwogen om een beslissing op een teruggaafverzoek aan te vechten win dan in ieder geval advies in over de toepasselijke procedurele formaliteiten.

Zwitserse BTW en verstoring van concurrentie

Zwitserse BTW en verstoring van concurrentie

Zwitserse BTW wordt de facto als een instrument van buitenlandse handelspolitiek gebruikt.
De ervaring toont aan dat de feiten of de regels door de belastingautoriteiten vaak voorbij het punt van “in dubio pro fiscus” worden toegepast. Bij beoordeling van BTW teruggaafverzoeken maken de autoriteiten vaak veronderstellingen die niet op feiten zijn gebaseerd. Een afwijzing van een teruggaafverzoek voor Zwitserse BTW benadeelt niet alleen de buitenlandse onderneming in vergelijking met zijn Zwitserse concurrenten, het zorgt er ook voor dat dergelijke distorsies zich verder verdiepen wanneer bedacht wordt op welke faire wijze teruggaafverzoeken van Zwitserse ondernemingen in andere landen worden behandeld.

Regelingen van nationaal recht of administratief beleid kunnen schadelijk voor de handel zijn wanneer zij in het bijzonder of in de meeste gevallen buitenlandse ondernemers treffen.

Klachten over handelsbelemmeringen

Buitenlandse ondernemingen die van mening zijn dat de BTW teruggaafregeling of de beleidsregels zoals toegepast door de Zwitserse belasting autoriteiten handelsbelemmeringen veroorzaken kunnen overwegen de procedures in hun eigen land voor het rapporteren van deze belemmeringen te raadplegen. Door het rapporteren van handelsbelemmeringen worden de bevoegde autoriteiten in staat gesteld toezicht uit te oefenen op de toepassing en handhaving van internationale handelsregelingen, al dan niet van multilaterale aard dan wel op bilaterale overeenkomsten gebaseerd.

Meld concurrentie verstoring

Door het informeren van de bevoegde autoriteiten over verstoring van concurrentievoorwaarden of andere handelsbelemmeringen stellen buitenlandse ondernemingen deze autoriteiten in staat om de nodige informatie over de werking van handelsbetrekkingen met bepaalde landen te verzamelen en aanpassingen te doen of andere maatregelen te nemen.

Verschillende landen of handelsblokken kennen procedures voor het melden van handelsbelemmeringen:

Juridische informatie

Impressum

VAT plus GmbH
Roschstrasse 1A
3007 Bern
Zwitserland
office@vatplus.ch
Handelsregister: CHE-110.231.814
www.vatplus.ch

Disclaimer

De informatie op deze website is slechts van algemene aard en kan niet als advies worden beschouwd, noch als belangrijkste of enige basis voor handelingen worden genomen.